Facebook Pixel Code
scroll top
Về việc đăng ký thay đổi tư cách lưu trú và đăng ký gia hạn thời hạn lưu trú
03 - 04 - 2020

Đối với những người nước ngoài sẽ hết thời hạn lưu trú tại Nhật vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, hoặc tháng 6, thì vẫn có thể làm thủ tục đăng ký thay đổi tư cách lưu trú và đăng ký gia hạn thời hạn lưu trú trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn lưu trú.

Thông báo từ Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh (ngày 3/4)