Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
25/09/2018
Vĩnh Long là một trong những tỉnh đã và đang có những cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy người lao động trong tỉnh ra nước ngoài làm việc. Một trong số đó là tỉnh thực hiện cho vay với mức từ 80 đến 100% chi phí, lệ phí hợp lệ cần thiết để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.