Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
19/03/2019
Chuyên mục: Thị trường lao động Nhật Bản và công nhân Việt Nam
Nhiều cơ hội tốt mở ra nhưng cũng là một thách thức lớn cho lao động Việt Nam và cả các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.