Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
18/03/2019
Nhật Bản là đất nước có văn hóa doanh nghiệp rất đặc trưng. Đào tạo con người là yếu tố đặc biệt được coi trọng trong tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Nhật.