Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
13/11/2018
Cùng với các tỉnh, thành trong khu vực, Tiền Giang cũng đang tập trung vào công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thông qua việc xây dựng đề án, chương trình hỗ trợ cho người lao động nhằm góp phần giải bài toán việc làm cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn.