Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
15/12/2018
Tại sao một chủ doanh nghiệp Việt Nam được Quốc Hội Nhật Bản mời đóng góp ý kiến cho việc xây dựng luật mới liên quan đến người lao động nước ngoài?