Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
26/12/2018
Miền Trung đã và đang là khu vực phát triển mạnh mẽ về kinh tế cũng như nguồn nhân lực dồi dào mà Esuhai – KaizenYoshidaSchool đã nhận định từ những ngày đầu