Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
23/04/2019
Bạn nghe qua chưa một “chiếc” group chỉ thuộc riêng những Esuhai-Kaizen-er mang tên: CỘNG ĐỒNG ESUHAI – KAIZEN (EKC)?